Welcome to The Thai Business (Vietnam) Association
GOVERNMENT
STATISTICS
News From TBA
กำหนดการเลือกตั้งประธาน TBA วาระปี 2560-2562

08/06/2017

วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2560
เรื่อง กำหนดการเลือกตั้งประธาน TBA วาระปี 2560-2562
เรียน สมาชิกสมาคม TBA ทุกท่าน

การเลือกตั้งประธานวาระ 2560-2562 ในวันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2560 เวลา 16.30-18.30น. ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ (77 Tran Quoc Thao, Distric 3, HCMC) 
การเลือกตั้งจะมีกำหนดการดังนี้
เวลา 16.15 น.   กรรมการควบคุมการเลือกตั้ง พ้อมผู้สมัครและพยาน ตรวจสอบกล่องและคูหาเลือกตั้ง
เวลา 16.30 น.   เริ่มลงคะแนนเสียง 
เวลา 18.30 น.   ปิดกล่องลงคะแนน
                       นับองค์ประชุม ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
                       คณะกรรมการประกาศ จำนวนองค์ประชุม
เวลา 18.45 น.   เริ่มนับคะแนน
                       ประกาศผล ผู้ได้รับตำแหน่ง ประธาน TBA วาระปี 2560-2562

สมาคมนักธุรกิจไทยในเวียดนามขอเรียนเชิญและขอบคุณทุกท่านที่ให้การส่งเสริมกิจกรรมในครั้งนี้
ขอแสดงความนับถือ

Danh sách bài viết cùng loại:
ACCOUNT
NEWS
LINKS