Welcome to The Thai Business (Vietnam) Association
GOVERNMENT
STATISTICS
News From TBA
ข่าวประชาสัมพันธ์การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาครั้งที่ 1

25/07/2017

สมาคมนักธุรกิจไทยในเวียดนาม (The Thai Business (Vietnam) Association หรือ TBA) ได้จัดการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาครั้งที 1 ประจำปี 2560 ณ สถานกงสุลใหญ่ฯ ณ นครโฮจิมินห์ เพื่อรายงานแผนงานของคณะกรรมการบริหารของสมาคมฯ และขอคำปรึกษาเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานของสมาคมฯ

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคมที่ผ่านมา สมาคมนักธุรกิจไทยในเวียดนาม (The Thai Business (Vietnam) Association หรือ TBA) ได้จัดการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาครั้งที 1 ประจำปี 2560 ณ สถานกงสุลใหญ่ฯ ณ นครโฮจิมินห์ โดยมีนายมานพชัย วงศ์ภักดี เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย เป็นประธานในการประชุม และนางอุรีรัชต์ รัตนพฤกษ์ กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ เป็นรองประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการที่ปรึกษาท่านอื่นๆ ร่วมด้วยนางสาวศรัณยา สกลธนารักษ์ ประธานสมาคมฯ และคณะกรรมการบริหารท่านอื่นๆ เพื่อรายงานแผนงานของคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ประจำปี 2560-2561 และขอคำปรึกษาจากคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อให้การดำเนินงานและกิจกรรมของสมาคมนักธุรกิจไทยในเวียดนามเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

  

  

  

Danh sách bài viết cùng loại:
ACCOUNT
NEWS
LINKS