Language: vi en

A Message from Chairwoman for the Election 2020


11 พฤศจิกายน 2563

 

สวัสดีค่ะ ท่านสมาชิก TBA ทุกท่าน

ในนามของคณะกรรมการบริหาร ดิฉันขอขอบคุณสมาชิก TBA ทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุนทางสมาคมฯมาตลอด การที่ท่านเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆของสมาคมฯ เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้สมาคมฯ ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี

ในปีที่ผ่านมา TBA เราได้ทำกิจกรรมกันมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์โควิด-19 ทำให้สมาชิกของเราสามารถเข้าร่วมกิจกรรมกับเราได้มากขึ้น นอกจากนั้นการสัมมนาของเรามีการเปลี่ยนรูปแบบไปเป็นออนไลน์ ทำให้สะดวกในการเข้าร่วมและยังสามารถร่วมกับสมาคมนักธุรกิจอื่นๆได้อีกด้วย ทั้งหมดนี้ต้องขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณต่อสมาคมฯ รวมทั้ง Corporate Sponsors และ Event Sponsors ที่ได้ให้การสนับสนุนและร่วมมือในการจัดงานในปี 2563 นี้เป็นอย่างดีค่ะ

ดิฉันใคร่ขอเรียนเรื่องสำคัญของสมาคมฯ กล่าวคือ ในต้นปีหน้า 2564  คณะกรรมการชุดนี้จะครบวาระ 2 ปีแล้ว ดังนั้น TBA จะจัดให้มีการเลือกตั้งประธานสมาคมฯ คนใหม่ขึ้น โดยจะจัดให้มีการเลือกตั้งให้เร็วขึ้น คือกำหนดการในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ค่ะ ทั้งนี้เพื่อให้คณะกรรมการชุดใหม่ได้มีเวลาเตรียมการ วางแผนและจัดกิจกรรมตลอดทั้งปีได้ทันเวลา ดิฉันใคร่เรียนเชิญท่านสมาชิกฯที่สนใจ ร่วมสมัครลงรับเลือกตั้งเป็นประธานสมาคมฯ เพื่อบริหารงานของสมาคมฯอย่างต่อเนื่อง ด้วยค่ะ

สุดท้ายนี้ ดิฉันขอขอบคุณในความร่วมมือของทุกท่าน และหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนสมาชิก ต่อไป

 

ศรัณยา สกลธนารักษ์

ประธานสมาคมนักธุรกิจไทยในเวียดนาม

Chairman application form