Language: vi en

Meeting With VBF Power & Energy Working Group


เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 สมาคมนักธุรกิจไทยในเวียดนาม (TBA) ได้ร่วมรับประทานอาหารกับ Power & Energy Working Group, Vietnam Business Forum (VBF) โดยทาง PEWG มี นาย John Rockhold ประธานคณะทำงาน และนาง Pham Linh Ngan, Project Assistant ส่วนทางTBA มี นส. ศรัณยา สกลธนารักษ์ ประธานสมาคมฯ นาย สุภ ไวศยารัทธ์ ผู้จัดการประจำประเทศเวียดนาม บริษัท Super Energy Corporation Public Co., Ltd นาย ประเสริฐ ถิราติ ผู้อำนวยการทั่วไปบริษัท Gulf Energy Vietnam และ นส. สุรีรัตน์ พันธุ์ดวง กรรมการและเลขาธิการสมาคมฯ มาร่วมด้วย การพบกันครั้งนี้ก็เพื่อแนะนำตัวและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักธุรกิจไทยที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในคณะทำงาน PEWG ทั้งนี้เพี่อเป็นการสนับสนุนความร่วมมือของเอกชนไทยในการพัฒนาพลังงานที่ยั่งยืนในเวียดนาม