Language: vi en

TBA เข้าร่วมพบปะกับ คณะกรรมการประชาชนจังหวัด An Giang และหน่วยงานส่งเสริมการลงทุนภาคใต้ IPCS


เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2564 คณะกรรมการบริหารสมาคมนักธุรกิจไทยในเวียดนาม (TBA) โดยมี นายสันติพงศ์ บินเทพ กรรมการฯ นางอุไร เศวตกมล กรรมการฯ นำโดย นายอรรจน์สิทธิ สร้อยทอง อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการลงทุน) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ได้เข้าร่วมพบปะกับ คณะกรรมการประชาชนจังหวัด An Giang   และหน่วยงานส่งเสริมการลงทุนภาคใต้ IPCS เพื่อรับฟังโอกาสการลงทุนในจังหวัด An Giang

การประชุมครั้งนี้ยังมีสมาชิกของสมาคมฯ ร่วมก้วยเช่น บริษัท Super Energy บริษัท Central Retail บริษัท Specialty Tech และบริษัท Viet Thang Loi